Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Dinsdag 21 juni 2011, 19.00 - 21.00 uur

Toezichtstrategie en medialogica: hoe moeten toezichthouders omgaan met de media?

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) nodigt u uit voor een bijeenkomst waarin aan de hand van concrete casuïstiek wordt gereflecteerd op de vraag hoe toezichthouders –bedoeld en onbedoeld, gewenst en ongewenst- in beeld komen op televisie en wat daarvan te leren valt over de wisselwerking tussen toezichtstrategie enerzijds en medialogica anderzijds.


Een inspectie kondigt aan binnenkort met een kritisch rapport te komen. Naar verluidt is de conclusie dat een aantal instellingen die deel uitmaken van de sector op dit moment niet kunnen of willen voldoen aan de wettelijke normen en als dat zo blijft volgen er maatregelen. De media krijgen er lucht van en melden zich vast, vooruitlopend op de verschijning van het rapport.

Een prima kans voor de inspectie en de inspectieleiding om zich in media te manifesteren en breder bekendheid te geven aan de opbrengsten van het eigen werk – zou je zeggen. Of toch niet? Of wellicht alleen als eerst aan bepaalde voorwaarden is voldaan?

Hoogleraar dr. Mark van Twist bespreekt aan de hand van een aantal concrete (televisie)fragmenten met een aantal deskundigen uit praktijk en wetenschap hoe toezichthouders in beeld willen komen en in beeld worden gebracht - en wat daarvan de mogelijkheden maar ook de valkuilen en dilemma’s zijn – op zoek naar een antwoord op de vraag hoe daarmee effectief én integer is om te gaan.

Daarbij is er aandacht voor de framing, casting en scripting van het beeld/verhaal waarbinnen de toezichthouders figureren.  In welk perspectief wordt op het optreden van de toezichthouder geplaatst? Welke rol krijgt de toezichthouder toebedeeld in het verhaal? En in welk format of genre figureert hij of zij? Het maakt nogal uit of het gaat om een persconferentie, een interview in een actualiteitenprogramma, een paar korte ‘quotes’ in een documentaire, een gastoptreden aan tafel in een praatprogramma of zelfs het doorstaan van een heuse overval door bijvoorbeeld POW Nieuws of de Ombudsman. Meedoen biedt kansen en risico’s, maar ook bewust buiten beeld blijven kan zowel positief als negatief uitwerken.

Deelnemers aan het gesprek over deze even interessante als ingewikkelde materie zijn:

  • Prof. dr. Erik Hans Klijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker op het gebied van complexe besluitvorming in gemediatiseerde samenlevingen.
  • Prof. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft en onderzoeker op het gebied van framing en reframing in politieke discussies.
  • Drs. Rob Velders, deskundige en redacteur van een nieuwsbrief op het gebied van toezicht.     

Dit multimediale avondprogramma is mede georganiseerd met de Nederlandse School voor openbaar Bestuur (NSOB) - onder leiding van prof. dr. Mark van Twist (NSOB, EUR).
 

Prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist (1966) is hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van Twist is daarnaast decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en buitengewoon lid van het College van de Algemene Rekenkamer. Hij was eerder verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar publiek-private samenwerking en werkte eerder onder meer aan de Technische Universiteit Delft als directeur van een onderzoeksinstituut op het terrein van de infragebonden sectoren.


 

Prof. dr. E.H. (Erik-Hans) Klijn is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en was van 1984 tot en met 1989 werkzaam als onderzoeker bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Sinds 1989 is hij werkzaam bij Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert over complexe besluitvorming in netwerken, netwerkmanagement en institutionaliserings-processen in netwerken. Zijn onderzoek bevindt zich voornamelijk op het terrein van de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en infrastructuur. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift "Regels en sturing in netwerken".
Prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij verricht onderzoek op een groot aantal themagebieden, die zich vaak op de interface van technologie en informatie enerzijds en bestuurlijke vraagstukken anderzijds bevinden. Recent onderzoek naar onder andere prestatiemeting in de publieke sector, besluitvorming over grote infrastructurele projecten, toezicht en handhaving, privatisering en liberalisering van de nutssectoren, management van professionals, framing en politieke retoriek. Hij is ook verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur als programmadirecteur voor het MD traject ‘Bestuur en management van gerechten’.


Drs. R. (Rob) Velders de basis van zijn kennis op het gebied van toezicht en handhaving is gelegd bij de VROM-Inspectie en als interdepartementale programma-manager “samenwerking rijksinspecties”. Sinds 2007 is Rob Velders zelfstandig consultant, helemaal gericht op het terrein van toezicht en handhaving, van IVW tot de Inspectie Jeugdzorg, van AFM tot gemeenten, van Agentschap Telecom tot Verispect. Vooral als interim-manager, strategische projectleider, docent en als dagvoorzitter. Tevens ook uitgever van de gratis nieuwsbrief “Toezicht in het nieuws” die wekelijks gelezen wordt door enkele duizenden toezichthouders, afkomstig van vrijwel alle toezichthoudende instanties. Ook oprichter, tezamen met Gwendolyn Bruijns van Rijkswaterstaat, van de grootste toezichthouders-community van Nederland te weten de LinkedIn-groep Toezicht, opsporing en handhaving alsmede hoofdredacteur van het Handhavingsportaal (www.handhavingsportaal.nl). In mei jongstleden is er bij Uitgeverij Boom een boekje van zijn hand verschenen: “Introductie in toezicht en handhaving”.

Terug naar boven