Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Call for papers 

Doel:

 • Het congres wil een stand van zaken tot stand brengen met betrekking tot de wetenschappelijke aandacht die het 'toezicht vanwege de overheid' de laatste jaren gekregen heeft en de wisselwerking tussen wetenschap en toezichtpraktijk.
 • Inzicht geven in actuele vraagstellingen in het toezicht en in de betekenis die verder wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van het toezicht kan hebben.
 • Uitwisseling tussen de verschillende toezichtvelden bevorderen.

Werkwijze:

 • Nederlandse onderzoekers presenteren in workshops hun benadering en werkwijze en laten zien tot welke resultaten die geleid heeft; 'practitioners' reflecteren op de inzichten.
 • Aan het congres nemen naast wetenschappers ook de toezichtwereld deel zodat er in het congres een uitwisseling kan plaatsvinden geordend.
 • Naar thema's in het toezicht en/of toezicht specifiek voor bepaalde velden of aspecten.

Programma:

Het programma is nog in ontwikkeling maar vast staat dat er een aantal plenaire bijeenkomsten, een avondprogramma en thematische sessies zullen zijn. De volgende thema sessies worden onderscheiden:

 • De professionalisering van het toezicht en de toezichthouder: wat is goed toezicht?
  • Welke standaarden worden tot nu toe aangewend bij het beoordelen van toezicht? Waar zijn deze standaarden aan ontleend?
  • Op welke wijze worden standaarden van professionaliteit in de onderscheiden toezichtorganisaties gehandhaafd?
  • Wordt de kwaliteit van het werk van toezichtorganisaties geborgd zoals de toezichthouders dat van de onder toezichtstaande organisaties vragen?
  • Wat is er aan gevestigd inzicht omtrent de deskundigheid van toezichthouders? Met welke beroepgroepen laten toezichthouders zich verantwoord vergelijken?
  • Zijn er essentiële verschillen tussen inspecties en markttoezichthouders?
  • Wat doet de wetenschap met toezicht? Aandacht in de verschillende disciplines en daarmee verbonden invalshoeken.
 • De effectiviteit van toezicht in het oplossen van problemen: verwachtingen en feiten.
  • Is het effect van toezicht in een maatschappelijk veld te benaderen door wetenschappelijk onderzoek, zijn er proxi's te beredeneren of is het een te vergaande ambitie? Welke methodische problemen doen zich voor?
  • Wat is er te zeggen van generiek toezicht in vergelijking met probleemgericht toezicht als het gaat om effectiviteit?
  • Is de effectiviteit van concrete toezichtactiviteiten te bepalen en helpt daarbij een zg. probleemgerichte benadering?
  • Zijn er 'maten' voor effectiviteitsvergelijking tussen Nederlandse toezichthouders? Welke effectiviteits maten zijn concreet al benut door toezichthouders en hoe worden die vanuit wetenschappelijk gezichtspunt beoordeeld?
  • Welke kennis en inzichten kunnen ontleend worden aan de internationale literatuur?
 • De dynamiek van toezicht: wat voor beweging roepen handhaving en transparantie op?
  • Toezichthouders en onder toezichtstaanden zijn beweeglijk en adaptief; ze vertonen wat genoemd is 'strategisch gedrag'. Welke inzichten zijn daar nu uitgekristalliseerd?
  • Toezicht houders willen de dynamiek van de organisaties vergroten door onderscheiden interventiemiddelen en beïnvloedingsstrategieën.
  • Toezichthouders en de organisaties onder toezicht bevinden zich in netwerken: welke rol neemt de toezichthouder in die netwerken in? Wat is er te zeggen over zijn positie?
  • Publiek-private samenwerking in het toezicht en de dynamische effecten.
 • Toezicht, kennis en beleid: een spanningsvolle relatie?
  • Beleid wil dat toezichthouders zich verantwoorden. Hoe doen ze dat?
  • Toezicht vraagt verantwoording van organisaties vooral daar waar publieke middelen in het geding zijn: wat zijn daar nu de inzichten over werkwijzen en ervaringen?
  • Toezicht draagt bij aan beleid – althans zeker de inspecties – en maken beleid: welke spanningen bestaan er in die relatie?
  • Zijn toezichthouders ook evaluatoren van beleid?
  • Beleid neemt het vaak niet zo nauw met de precieze taak van toezichthouders: welke combinaties van taken kunnen en welke niet?
 • Ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht: door integreren, privatiseren, certificeren: van monoliet naar netwerk?
  • Hoe zijn toezichthouders georganiseerd? Welke ontwikkelingen doen zich voor?
  • Wat is de betekenis van onafhankelijkheid in het toezicht?
  • Welke verbinding is er tussen privaat toezicht en overheidstoezicht?
  • Toezichtnetwerken en overheidsverantwoordelijkheid.
 • De Europeanisering van het toezicht: de rol van agentschappen en andere internationale instituties.

 

Call for papers:

Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om een voorstel voor een paper in te dienen.

Uw voorstel voor een paper kunt u tot 1 februari 2011 opsturen naar de wetenschappelijke commissie: Toezicht2011-TBM@TUDelft.nl.

 

Voorzie uw voorstel van:

 1. Titel,
 2. Uw voornaam, achternaam en e-mail adres,
 3. De naam van de thema sessie waar uw paper ingedeeld kan worden,
 4. Een samenvatting van max. 400 woorden.

Wilt u overleg, neem dan contact op met de congrescoördinator.

Doordat we een maximaal aantal presentaties per sessie indelen, is het mogelijke dat niet alle ingediende papers geselecteerd worden voor presentatie. De wetenschappelijke commissie zal op basis van kwaliteit en volledigheid van de samenvatting en het onderwerp van de paper een keuze maken. Bij voldoende kwaliteit wordt elke bijdrage opgenomen in een congresbundel die voorafgaand aan het congres beschikbaar komt.

Wilt u op de hoogte gehouden worden rondom de ontwikkelingen van het congres? Schrijft u hier dan in.

Organisatie:

 • Het congres wordt georganiseerd in samenwerking tussen TU Delft (leerstoel toezicht) en Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren.
 • De vormgeving van het congres is nog open. Suggesties en wensen zijn op dit moment uitdrukkelijk relevant.
 • Wetenschappelijke commissie:
  Prof. dr. F.J.H. Mertens (TU Delft)
  Prof. dr. A.T. Ottow (Universiteit Utrecht)
  Prof. dr. F.L. Leeuw (Universiteit van Maastricht)
  Prof. dr. P.B.M. Robben (Erasmus Universiteit)
  Prof. dr. H.B. Winter (Universiteit Groningen)

Toelichting:

 • Het toezicht dat hier bedoeld wordt is het toezicht op basis van wetgeving zoals dat wordt uitgeoefend door specifieke toezichtorganisaties zoals de zg. autoriteiten, de inspecties van de overheid en gemeentelijke- en provinciale diensten met een specifiek toezichthoudende taak. (Dus niet het toezicht dat uitgevoerd wordt door raden van toezicht etc.)
 • Toezichthoudende organisaties zijn belast met handhaving van wetten en regels, soms verbonden met vergunningverlening en er wordt verondersteld dat ze kennis hebben over de werking en de staat van 'de werelden' waarop men toezicht heeft.
 • Toezichthoudende organisaties zijn in de meeste systemen een 'vast bestanddeel' en nemen als institutie in een veld een bepaalde 'positie' in. Toezicht houden is meestal meer dan enkelvoudig handhaven.

Voorstellen van inhoudelijke aard over thema's, inbreng en vraagstellingen zijn welkom.

De inhoudelijke coördinatie van het congres wordt verzorgd door Mariza Wulff van de leerstoel Toezicht van TU Delft (faculteit Techniek, Bestuur & Management),

Jaffalaan 5
2628 BX Delft
E-mail: M.A.Wulff@tudelft.nl

Prof. dr. F.J.H. Mertens
Tel: 015-2783749 (maandag en woensdag)
E-mail: F.J.H.Mertens@tudelft.nl