Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Inleidende woorden


Het overheidstoezicht heeft het moeilijk en het is al enkele jaren in het defensief.  Het moet minder, goedkoper en liefst ook door ‘anderen’ worden uitgevoerd. Als er iets gebeurt dat ongewenst is wordt het toezicht direct (mede) verantwoordelijk gehouden. Vaak is dan  de roep om meer toezicht te beluisteren, zonder te weten hoe en wat van dat toezicht. Dit onbehagen met het toezicht vraagt om een verdieping: wat zijn de achterliggende oorzaken voor het onbehagen en wat kunnen toezichthouders er zelf aan doen? Het is deze fundamentele problematiek die onder het actuele toezichtdebat schuil gaat en op het congres proberen we die in verschillende sessies en bijeenkomsten op het spoor te komen. We doen dat door wetenschappers uit te nodigen zich uit te spreken en te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan het ‘verbeteren’ van het toezicht – of het denken er over – waardoor een passende ontwikkeling bevorderd kan worden. In een dialoog met de toezichtpraktijk en toezichtbeleid beoogt het congres inzichten te delen en wetenschappers vraagstellingen te suggereren waaraan zij door hun werk kunnen bijdragen. Voldoende redenen voor U om er bij te willen zijn!

Ferdinand Mertens, hoogleraar Toezicht, TU Delft
 Toezicht is een kunde, een professionele discipline die zich ontwikkelt op het snijvlak van weloverwogen uitoefening van het vak en wetenschappelijke reflectie over het vak.
De beroepsvereniging Vide is opgericht om juist deze wisselwerking te organiseren door onderlinge uitwisseling van ervaringen en door debatten met wetenschappelijke onderzoekers. Toezicht is een professie die zich beweegt in het spanningsveld van maatschappelijke wensen, politieke beperkingen en professionele mogelijkheden. Ook dat spanningsveld wil Vide aan de orde stellen, zowel ter oriëntatie van de leden als om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Zonder overdrijving kan Ferdinand Mertens aangemerkt worden als de nestor van de toezichtskunde. Hij kent de praktijk van het toezicht van binnenuit als geen ander. Tegelijkertijd heeft hij grote verdiensten bij de wetenschappelijke bestudering van het toezicht. Vide is dan ook verheugd dat dit congres tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de leerstoel van Mertens en de beroepsvereniging. De dialoog tussen wetenschap en praktijk, tussen kennis en kunde, kon niet beter gestalte krijgen.

Ko de Ridder, voorzitter Vide, hoogleraar RU Groningen